6 sep 2018

Informasjon fra styret - høsten 2018

Informasjon til Sameierne Lunnstaden, høstbrev 2018.

Styret har vært opptatt av å optimalisere driften av Sameiet innen de økonomiske rammer Årsmøtet har gitt styret. Målsettingen er at det skal være en positiv opplevelse når en er på Lunnstaden, sommer som vinter.

  • Vår og sommeraktiviteten i år har hatt fokus på vedlikehold av utomhusarealet på Lunnstaden. Gressklipping av grøntområdet rundt bygget er gjort. Likeså fjerning av ugress langs kantsteiner og i asfaltdekke er for at ikke asfalten skal ødelegges/ spare reparasjonskostnader og at det skal være hyggelig å komme til eiendommen. Det ble ikke gjennomført den store gressklippingen som i 2017 da alle små trær da ble kuttet over det meste av eiendommen. Det plukkes søppel fra uteområdet.
  • Garasjeanlegget er kostet.
  • Det er løsnet steiner fra tørrsteinsmurene på øst og vestsiden av bygget. En ser på løsninger for å lime/ feste de.
  • Det er sommerinnstilling på vanntemperaturen for oppvarming av bygget. Den blir regulert til vinterinnstilling fra høstferien.
  • Sirkulasjonspumpen for varmtvann til dusjing er avslått mellom kl. 23.00 og kl. 0600 hver dag hele året. Dette medfører at det kan ta noen minutter til det kommer varmt vann i den perioden. Resten av døgnet er det normalinnstilling.
  • Portheismotor og styringsreleet på porten til parkeringskjelleren er skiftet etter en periode med driftsproblemer, senest i påsken i år. Dette skal nå være i orden.
  • Heisen i hovedtrappen fikk fem avvik fra Heiskontrollen ved deres siste befaring i 2017. Det er gjort utbedringer som sikrer nødåpning av etasjedører, lys ved alarm i heiskupeen virker og det er byttet indikator. Fra heiskupe er det kontakt mot alarmstasjon ved trykking på alarmknapp. De to siste avvikene går på slitasje av bærewire og trinser som vil bli utbedret i løpet av en periode. Dette vurderes ikke som farlig av servicepersonen fra heisleverandøren pr nå, men vi planlegger å starte arbeidet så raskt som vi har oversikt over kostnader og hva som skal gjøres.
  • Gassanlegget skal ha service nå i høst igjen. Det blir sjekket fra utvendig gasstank og frem til den enkeltes gasspeis og / eller gasskomfyr. Hver leilighet blir sjekket og hver enkelt leilighet vil få en rapport som ligger i leiligheten.
  • Det byttes batteri i alle styringsenheter i hver leilighet i forbindelse med servicen som utføres nå. Det sikrer at alle styringsenheter virker i et nytt år.
  • Stikkontakt ved gjesteparkeringen ved porten blir blendet.

 

På siste Årsmøte var det foreslått å investere i separate energimålere for hver leilighet for å ytterligere å spare energi. Styret har arbeidet med dette ovenfor GK for å se hvilken effekt dette kan gi på energiforbruket og i forhold til bruken av energibrønnene. Denne saken er ikke konkludert. Pr nå kan det virke som om besparelsen blir for liten og en avventer derfor denne investeringen.

Når det gjelder oppfølging av energibrønnene gjør nå GK kontinuerlige målinger på temperatur. En status på dette arbeider kommer vi tilbake til senere.

Smeltevannet fra alle terrasser kommer ned på terrasser i 1.etg. da de stikker noe lengere ut enn resten av terrassene. Derfra renner vannet ned i kjeller på noen steder. Pass Bygg vil åpne terrassen i leilighet nr. 3 (området med mest lekkasje) for å se om en kan finne en forklaring på lekkasjeproblemene og komme opp med mulige tiltak.

 

For å ivareta eiendommen og redusere kostnader til energi og vedlikehold kan den enkelte Sameier bidra positivt;

 

Alle kan stille ned temperaturen i leiligheten når en ikke bruker leiligheten. Med nye batterier i styringsenhetene er alle sikret at en raskt får komforttemperatur i alle rom når en kommer.

 

For å redusere problemene med at det kommer vann ned i parkeringskjeller/ boder fra terrassene i 1.etg er det viktig at alle leilighetene på slutten av sesongen/ ved påsketider måker sine terrasser.

 

 

Pass Bygg med Guri på telefon 993 74 600 eller post@passbygg.no er kontakt for daglige spørsmål.

 

 

Sameiet Lunnstaden

 

Asgeir Solheim

Styrets leder